KULLANMAMA NEDENİYLE İPTAL DAVALARI YÖNÜNDEN ALINAN GÜNCEL YARGITAY KARARI

KULLANMAMA NEDENİYLE İPTAL DAVALARI YÖNÜNDEN ALINAN GÜNCEL YARGITAY KARARI

556 sayılı KHK m.14/1 hükmünün Anayasa Mahkemesinin ise 2016/148 – 198 sayılı kararı ile iptal edildi. 06.01.2019 tarihinde yayımlanan karar ile iptal edilmesi üzerine, marka sahibinin markayı kullanma yükümlülüğü ve markanın iptali hususunda uygulamada, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Zira 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve marka sahibinin markayı, tescil tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kullanmaması halinde markanın iptalinin talep edilebileceği ve hatta uyuşmazlıklarda kullanmamanın def’i olarak ileri sürülebileceği yasalaşmıştır.

Bu nedenle 06.01.2019 tarihli iptal kararı ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 10.01.2019 tarihinden yürürlüğe girmesi nedeniyle doktrinde bu hususta farklı görüşlere ve tartışmalara sebep olmuştur. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.06.2019 tarihli 2019/1765 E.ve 2019/4421 sayılı Kararı ile söz konusu 4 günlük yasal boşluğun bir boşluk olarak değerlendirilemeyeceği ve yasa koyucunun amacının geçmişe etkili bir yasalaşma sağlamak olduğu gözetildiği ve bu nedenle de yasal boşluktan bahsedilemeyeceği yönünde içtihat oluşturmuştur.

Kişisel veriler; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Söz konusu kararda; “..Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileri etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde RG’de yayımlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nın kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.12.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülmeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit Sönmez; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar (İHFM, S.76(1), s.283 vd.) nitekim ilk derece mahkemesince de 10.07.2017 tarihinde açılan davada 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmama değerlendirmesi yapılarak, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından dava tarihinden geriye doğru beş yıllık süre içerisinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmadığının tespitine ve markanın kullanmama nedeniyle iptaline dair kararda ve bu karara yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince temyiz isteminin esastan reddine ilişkin kararda, saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları ve yapılan yargılama gözetildiğinde bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına, kararın usul ve yasaya uygun olmasına, HMK’nın 369/1 ve 371.maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre Bölge Adliye Mahkemesi kararının ONANMASINA karar vermek gerekmiştir.”

YUKARI